osaka office
Ryo Yamazaki Takanori Daigo Shinji Kanba Arisa Nishigami
Kaori Soneda Shiori Muraoka Kouji Oyama Saika Hayashi
Yasumoto Yoshida Eri Yoshinaga Miki Ohta Naoki Watanabe
Kei Satani Yasutoshi Koimizu Shinichi Utsumi
satani  
 
tachikawa office
Hwana Hong Shoko Ochiai Ayako Fujiyama
 
yamagata office
Noriko Deno Emi Okazaki Suguru Maruyama
 
Makoto Hirono